Śledź nas na:Przykładowy plan pracy na zajęciach katechetycznych

Temat: Omówienie darów Ducha Świętego i charyzmatów

Zakładane cele:

○ Uczeń wie, na czym polega działanie Ducha Świętego i zna jego dary

○ Uczeń rozumie, czym jest wezwanie do współpracy z łaskami Ducha Świętego

○ Uczeń umie świadomie rozwijać otrzymane dary

Pomoce:

○ Krzyżówka

○ Pismo Święte - karteczki z wypisanym tekstem

○ karteczka z darami Ducha Świętego dla każdego ucznia

○ materiały do pracy w grupach - opis poszczególnych darów Ducha Świętego

○ ilustracje i zdjęcia

Metody:

○ praca z tekstem,

○ praca w grupach z foto symbolami,

○ mini wykład

 

Realizacja

▪ Wprowadzeniem w temat katechezy jest krzyżówka, której hasło brzmi: „charyzmaty". Wyjaśniamy, że dzisiaj na katechezie będziemy mówić o charyzmatach, czyli o szczególnych darach Ducha Św., które otrzymujemy dla dobra tworzonej wspólnoty.

▪ Dzielimy uczniów na pięć grup. Każda grupa otrzymuje po jednym fragmencie z Pisma św.

- Łk 12,11-12

- J 14,25-26

- J 16, 13-15

- Dz 1, 4-9

 

Na podstawie tych fragmentów uczniowie mają odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego?

2. Kto ześle Ducha Świętego?

3. Co Pan Jezus mówi o działaniu Ducha Świętego?

Przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy w grupach; odpowiedź na trzecie pytanie zapisują na tablicy a wszyscy uczniowie w zeszytach.

▪ Następnie katecheta na podstawie wybranych tekstów z Pisma Świętego wyjaśnia, że:

- Po swoim wniebowstąpieniu Jezus zesłał Ducha Świętego na apostołów, gdy byli zgromadzeni w Wieczerniku. Wydarzenie to rozpoczęło działalność Kościoła i zostało opisane w Dziejach Apostolskich - tekst Dz 2, 1-6

- Dar Ducha Świętego apostołowie przekazywali tym, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest w imię Jezusa Chrystusa - tekst Dz 8, 14-17 lub Dz 19, 1-6

- Duch Święty zesłany przez Ojca i Syna, żyje i działa w Kościele, w każdym ochrzczonym. W sakramencie bierzmowania udziela pełni darów poszczególnym wiernym, aby mogli wypełniać chrześcijańskie zadania: żyć zgodnie z zasadami wiary i być świadkami Chrystusa wobec innych ludzi.

▪ Kolejno prowadzący rozdaje uczniom karteczki z darami Ducha Świętego. Następnie dzieli uczniów na siedem grup. Każda grupa otrzymuje koszulkę, w której znajduje się opis jednego z darów Ducha Świętego i kilka ilustracji, zdjęć. Grupa ma za zadanie przygotować dla pozostałych zespołów jednozdaniową informację o otrzymanym darze oraz zastanowić się, co łączy ilustracje z tym darem, na czym polega realizacja tego daru w życiu.

Przedstawiciele grup na forum klasy przedstawiają nad jakim darem Ducha Świętego pracowali, prezentują ilustracje i wyjaśniają, co łączy je z otrzymanym darem. Na zakończenie prezentacji podają pozostałym uczniom zapis do zeszytu - jedno zdanie o darze i jego realizacji w życiu. Po prezentacji wszystkich grup uczniowie wklejają do zeszytu karteczkę z darami otrzymaną na początku pracy w grupach.

▪ Na zakończenie katecheta podsumowuje, iż Dary są udzielane dla dobra całego Ludu Bożego. Nie otrzymuje się ich tylko na osobisty użytek i korzyść duchową, ale mają służyć rozwojowi i wzrostowi całej wspólnoty. Dzięki nim mamy stać się aktywnymi członkami Kościoła. Proponuje też krótką refleksje w milczeniu: który z tych darów jest nam najbardziej potrzebny, aby być prawdziwym świadkiem Chrystusa

 

 

 

 

 

● Załącznik

▪ załącznik nr 1

 

1

 

 

 

 

 

K

O

Ś

C

I

Ó

Ł

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

C

H

R

Z

E

 

T

3

 

 

 

 

 

 

C

I

A

Ł

O

 

 

 

4

 

 

W

I

E

C

Z

E

R

N

I

K

 

 

5

 

 

E

U

C

H

A

R

Y

 

T

I

A

 

6

 

 

 

 

 

 

J

E

Z

U

 

 

 

 

7

J

E

R

O

Z

O

L

I

M

A

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

P

A

W

E

Ł

 

 

9

 

W

 

P

Ó

L

N

O

T

A

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

C

H

R

Y

 

T

U

 

 

 

  1. Inaczej zgromadzenie, zwołanie.

  2. W tym sakramencie po raz pierwszy otrzymujemy Ducha Świętego.

  3. Do niego przyrównał św. Paweł Kościół.

  4. Tam przebywali uczniowie i Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy.

  5. Tym słowem określamy sprawowanie Mszy Świętej.

  6. Niewidzialna Głowa Kościoła.

  7. W tym mieście Duch Święty zstąpił na Apostołów.

  8. Autor Listu do Koryntian.

  9. Grupa ludzi, którzy razem i solidarnie dążą do tego samego celu.

  10. Inaczej Mesjasz (po grecku)

 

Hasło: szczególny dar Ducha Świętego, który każdy z nas otrzymuje dla dobra wspólnoty Kościoła.Zobacz także