Śledź nas na:

Katechetyka - Artykuły

  • liczba prac:

Formy posługi słowa

Ewangelizacja - głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Głoszenie urzędowe - w imieniu Chrystusa. Skoncentrowane na istocie chrześcijaństwa. Przedmiotem jest zwiastowanie Zmartwychwstałego. Ważny element - środowisko, do jakiego się zwraca ten, który urzędowo przemawia. Musi zwrócić uwagę na przeszkody, jakie mogą wystąpić w przyjęciu treści (kulturowe, społeczne). Celem jest nawrócenie do wiary.

Potrzeba katechezy dorosłych

Potrzeba katechizacji dorosłych w świetle dokumentów Kościoła po 1945 r. W świecie współczesnym mamy do czynienia z dynamizmem rozwoju nauki, techniki, życia społecznego. Wiąże się to ze zdobyciem nowej świadomości człowieka, zwłaszcza w dziedzinie wolności i odpowiedzialności.

Katechizacja dorosłych w Polsce w aspekcie historycznym

Konstytucje i dekrety Soboru Watykańskiego II zapoczątkowały odnowę duszpasterską Kościoła. Soborowa odnowa przejawia się m.in. w tym, że praca katechetyczna wśród dorosłych, którą duszpasterstwo zajmowało się dotąd raczej sporadycznie, staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania w całokształcie działalności duszpasterskiej.

Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Wychowanie jest pojęciem wieloznacznym . określa pedagogika, psychologia, Magisterium Kościoła. Na ten temat wypowiedział się Sobór Watykański II w swojej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimus educationis) z dnia28 października 1965roku. Jest to bardzo ważne, gdyż Kościół pokłada wielkie nadzieje w wychowaniu młodzieży. Jan Paweł II to podkreśla zawsze na Światowych Dniach Młodzieży.

Bierzmowany, animator, grupa domowa na drodze przygotowania do sakramentu bierzmowania

Priorytetowe środowisko katechezy bierzmowania i katechizacji kandydatów do bierzmowania stanowi parafia, w której ma dokonywać się pogłębienie i uzupełnienie na sposób katechetyczny, a więc przez wtajemniczenie i wychowanie nauczania szkolnego religii. Miejscem formacji ma być budynek kościelny lub parafialny, a odpowiedzialnymi za formację kapłani, katecheci oraz animatorzy świeccy, wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych.

Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

Jednym z wielkich wydarzeń w najnowszej historii Kościoła w Polsce było ponowne wejście katechezy do szkoły po 30-letniej przerwie. 1 września 1990 roku polski „siewca ziarna słowa Bożego wyszedł siać" (por. Mk4,3; Łk 8,11), zgodnie z prawem i z polską tradycją przekraczając próg szkoły. 33 191 katechetów (w tej liczbie 15 931 księży, 3320 sióstr i 13 940 świeckich) włączyło się we współpracę ze szkołą, wspierając ją, a przede wszystkim rodzinę, w trudnym zadaniu dobrego wychowania młodego pokolenia. Dzięki temu wydarzeniu polska szkoła - podobnie jak jest to w ponad 20 krajach Europy - stała się miejscem, w którym „Jezus Chrystus, tak jak to czynił w Palestynie dwa tysiące lat temu, tak teraz nas swoich uczniów posyła, abyśmy siali ziarno na polu świata, a zwłaszcza w szkolnej rzeczywistości" (DOK 15).